Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд „Фондполица”

.

Животът е толкова непредсказуем и несигурен. Всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса, какво ще прави семейството ми, ако с мен се случи най-лошото или когато нямам възможност да поддържам същия стандарт на живот.

Застраховките „Живот“ са гъвкав и достъпен начин да си осигурите финансова подкрепа в ситуации, когато са застрашени здравето и трудоспособността Ви.

С помощта на „Фондполица“, Вие можете:

  • да прехвърлите потенциалния финансов риск, свързан с Вашето здравословно състояние, от семейството и близките Ви хора към застрахователната компания;
  • да планирате финансовото обезпечение и бъдеще на Вашите деца и на самите Вас;
  • да използвате законово регламентирани данъчни преференции;
  • да повишите стандарта си на живот в пенсионна възраст.

  

СПЕСТЯВАЙ И ИНВЕСТИРАЙ РАЗУМНО!

 

„Фондполица” e финансов продукт, който съчетава в себе си предимствата на застраховка „Живот” и инвестиране в инвестиционни фондове в рамките на един интегриран продукт като осигурява достъп на застраховащия едновременно до застрахователна защита и до капиталовите пазари. Застраховащият сам взема решения за своята инвестиционна политика, като може да избира между инвестиционни фондове или пакети с различен рисков профил и възможност за доходност.

 

За застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд е характерно, че спестовната част от застрахователната премия се инвестира във взаимни фондове, посочени от застраховащия. Предимство на инвестирането в такъв тип фондове пред това да инвестирате сами е професионалното управление, възможността да се инвестира в голям брой финансови инструменти, като рискът и разходите от това се разпределят между всички инвеститори.

 

Сключването на „Фондполица“ Ви дава възможността да се възползвате от застрахователна защита през периода на застрахователния договор и от инвестиране, съобразен с рисковия Ви профил.

 

Покрити рискове:

  • Доживяване на Застрахования на крайната дата на периода на застрахователно покритие – изплаща се стойността на инвестиционните единици;
  • Смърт на застрахования в периода на застрахователно покритие – изплаща се гарантираната застрахователна сума или стойността на активите в инвестиционната сметка по договора, ако тя е по-голяма от гарантираната застрахователна сума.

 

ЖЗК „Съгласие” АД предоставя на своите клиенти и възможност за допълнителна защита към „Фондполица”:

 

Допълнителна застраховка „Злополука”

Допълнителна застраховка „Критично заболяване”

 

Застраховани лица: Лица в добро здравословно състояние на възраст от 14 до 65 навършени години към началото на застрахователния договор.

Застраховката може да бъде индивидуална или взаимна. Взаимна застраховка е застрахователен договор, сключен от две лица върху техните свързани животи и при условие, че съществува застрахователен интерес /съпрузи, лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, лица в родствена връзка или съдружници в дружества/.

 

Срок на застраховката:  от 10 до 30 години.

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева или евро

 

Териториален обхват: цял свят

 

„Фондполица” предоставя на клиентите и възможност за защита на покупателната способност на вложените от тях пари посредством опцията индексация.

 

По време на действието на застраховката Вие можете:

  • да променяте или да разделяте спестовната част на премията между няколко инвестиционни фонда;
  • да променяте размера на застрахователната сума;
  • да променяте съотношението между рисковата и спестовната част на застрахователната премия;

 

Важно: Този продукт е подходящ за клиенти, които са ориентирани към дългосрочна защита и инвестиция. Предвид спецификата на застраховките „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, прекратяването на този вид полица на ранен етап има голяма вероятност да се окаже нерентабилно за клиента.

 

 

Фондполица