Животозастраховане – застраховане на риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерна черта на животозастраховането е, че при настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща предварително договорена сума. Друга важна особеност на животозастраховането е, че застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни (например за срок от 10, 15, 20, 25 и повече години), а също така могат да имат и спестовен характер.


Застрахователен агент – физическо лице или търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от Застрахователя извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.


Застраховащ – лицето, което сключва застрахователния договор със Застрахователя и плаща определената в застрахователния договор премия.


Застрахован – лицето, върху чийто живот, здраве или телесна цялост се сключва застрахователния договор.


Застрахователна полица – писменият документ за сключения застрахователен договор.


Застрахователна премия – сумата, която Застраховащият плаща на Застрахователя по Договора. Тя може да бъде еднократна или разсрочена на месечно, тримесечно, полугодишно или годишно плащане.


Застрахователна сума – сумата, която с договора страните определят да бъде платена от застрахователя на застрахования, съответно ползващото се лице, при настъпване на застрахователно събитие или при други условия, посочени в съответната тарифа или застрахователен договор. Застрахователната сума или начинът на изчисляването й се посочват в специалните условия на договора.


Застрахователно събитие – събитие, което е настъпило през срока на застрахователния договор, рискът от което е покрит и при настъпването, на което Застрахователят изплаща застрахователна сума или поема друго задължение, посочено в застрахователния договор.


Застрахователна година – периодът от 12 последователни месеца от началото на Застрахователния договор.


Злополука – непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за застрахования произход, настъпило през срока на застраховката и против неговата воля, което причинява на застрахования телесно увреждане.


Изключен риск – непокрит риск, съгласно кодекса за застраховане или изрично упоменат в общите условия по основен или допълнителен застрахователен договор, за който не се изплаща обезщетение.


Покрити рискове– основният риск, както и допълнителните застрахователни рискове, които са сключени в полза на застрахованото лице или притежателя на полицата са описани в Спецификационния лист на полицата и предоставят застрахователна защита на клиента. Покритите рискове по даден договор се конкретизират в специалните условия.


Бенефициер (ползващо лице) – лицето, което има право на застрахователната сума или на съответната част от нея, при настъпване на застрахователно събитие. В случай на смърт на Застрахованото лице, Бенефициерите са законните наследници, освен ако не е предвидено друго от Застрахованото лице или Притежателя на Полицата. За всички други обезщетения Бенефициерът е самото Застраховано лице, освен ако не е предвидено друго в Полицата.


Взаимна застраховка – застрахователен договор, сключен от две лица върху техните свързани животи и при условие, че съществува застрахователен интерес (съпрузи, лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, лица в родствена връзка или съдружници в дружества)


Временно застрахователно покритие – влиза в сила в 24:00 ч в деня на получаване на предложението от Застрахователя и при условие, че до тогава е платена първата премия. Временното застрахователно покритие включва само риска смърт на Застрахования и е с максимален размер от 2 500 евро/ 5 000 лева.


Откуп на договор – разплащане на застрахователя при преждевременно прекратяване на договора от страна на застраховащия.


Трансформиране на застрахователния договор в изплатен – по писмено искане на Застраховащия, или в случай, че застраховащият не плати дължимата премийна вноска в гратисния период, застрахователният договор може да бъде трансформиран в изплатен договор, ако от началото на застрахователното покритие са изминали поне две години и премиите са били редовно плащани в срока и по начина, уговорен в договора.


Възобновяване на застрахователния договор – по писмено искане на Застраховащия, прекратен или трансформиран в изплатен застрахователен договор може да бъде възобновен не по-късно от 12 месеца от края на месеца, за който е платена последната премия и при условие, че Застраховащият плати всички дължими премии заедно с лихвите за забава, както и Застрахованият е в добро здравословно състояние.


Инвестиционна сметка – при сключена застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, по всеки индивидуален застрахователен договор Застрахователят открива инвестиционна сметка. По инвестиционната сметка Застрахователят управлява общия брой на инвестиционните единици по договора.


Стойност на инвестиционните единици – при сключена застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд,  стойността на инвестиционните единици се изчислява на базата на общия брой инвестиционни единици във всеки индивидуален фонд, към който застрахователният договор е свързан, и продажната им цена.