Избирайки „Фондполица” с инвестиционен фонд, наред с покритие на рисковете по застраховка „Живот”, Вие инвестирате в професионално подбрана съвкупност от финансови инструменти.

Договорният фонд е колективна инвестиционна схема, създадена с цел обединяване на средства на вложителите във Фонда и инвестирането им в активи в съответствие с инвестиционните цели на фонда и съобразени с действащото законодателство. Всеки фонд има различен потенциал за печалба, съответстваща на степента на поетия риск, в зависимост от съответните инвестиционни цели. Договорните фондове се управляват от Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД и решенията къде да се инвестира се взимат от опитни финансови специалисти.

 

Вие може да изберете един или повече колективни инвестиционни схеми, в които да инвестирате своите средства. Може да избирате между следните колективни инвестиционни схеми:

 

ДФ "Селект Облигации" е консервативна инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от Български емитенти. "Селект Облигации" може да инвестира до 95% от активите си в инструменти с фиксирана доходност, до 20% в акции и до 10% в непублични емисии. Основни цели на Договорният Фонд "Селект Облигации" са запазване и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на минимален риск, както и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Подходящ  е за инвеститори с консервативна инвестиционна политика, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемането на нисък риск. Препоръчителен инвестиционен хоризонт е минимум 3 години.

 

ДФ „Селект Баланс“ е балансирана инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. „Селект Баланс“ АД може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана доходност и до 10% в непублични емисии.

Основна цел  е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

Инвестиционната стратегия е подходяща за инвеститори с балансирана инвестиционна политика, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск. Препоръчителен инвестиционен хоризонт е минимум 5 години.

 

ДФ "Селект Регионал" е рискова инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от емитенти от Централна и Източна Европа, включително Турция и Русия. "Селект Регионал" може да инвестира до 90% в акции и до 10% в непублични емисии. Основни цели на договорния фонд "Селект Регионал" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск, както и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Подходящ е за инвеститори с агресивна инвестиционна политика, търсещи по-висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск. Препоръчителен инвестиционен хоризонт е минимум 7 години.