„Фондполица“ е продукт, който Ви дава застрахователна защита и възможност да инвестирате в професионално подбрана съвкупност от финансови инструменти.

 

Договорният фонд е колективна инвестиционна схема, чиято цел е създаване и управление на един общ портфейл от финансови инструменти на неговите инвеститори. Инвестирането на средства в договорен фонд има редица предимства, сред които: професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла и не на последно място възможността за достъп до капиталовите пазари с минимални средства.

 

Чрез „Фондполица“ Вие може да изберете един или повече инвестиционни фонда, в които да се инвестира съответната част от застрахователната Ви премия. Всеки фонд има различен потенциал за печалба, съответстваща на степента на поетия риск в зависимост от съответните инвестиционни цели. 

 

Договорните фондове се управляват от Управляващо дружество Селект Асет Мениджмънт” ЕАД (www.selectam.bg) и решенията къде да се инвестира се взимат от опитни финансови специалисти.

 

ДФ "Селект Облигации" е консервативна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Фондът може да инвестира до 95% от активите си в инструменти с фиксирана доходност, до 20% в акции и до 10% в непублични емисии.

Основната цел е запазването на инвестициите и осигуряването ръст в дългосрочен план, като същевременно се търси максимално намаляване на риска за инвеститора и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

ДФ „Селект облигации“ е подходящ за инвеститори, които са по-консервативни по отношение на риска - търсещи висока ликвидност на вложенията, запазване и увеличаване на стойността на инвестициите при поемането на минимален риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е минимум 3 години.

 

ДФ „Селект Баланс“ е балансирана инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Фондът може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана доходност и до 10% в непублични емисии.

Основна цел  е да осигури на своите инвеститори нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

ДФ „Селект Баланс“  е подходящ за инвеститори с балансирана инвестиционна нагласа, които желаят да инвестират част от средствата си в диверсифициран портфейл от ценни книжа, търсещи по-висока доходност при поемането на умерен риск. Препоръчителен инвестиционен хоризонт на фонда е минимум 5 години.

 

ДФ "Селект Регионал" е рискова инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от емитенти от Централна и Източна Европа, включително Турция и Русия. Фондът може да инвестира до 90% в акции и до 10% в непублични емисии.

Основни цели са нарастване стойността на инвестициите в дялове на фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск, както и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

ДФ "Селект Регионал" е подходящ за инвеститори със склонност да поемат по-голям риск, търсещи висока доходност в дългосрочен план, при поемане на значителен риск. Препоръчителен инвестиционен хоризонт на фонда е минимум 7 години.

 

Сключвайки застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, Вие се излагате на влиянието на движението на финансовите пазари и като Застраховащ по застраховката поемате инвестиционния риск през срока на договора. Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

„Фондполица“ е подходящ за клиенти, които са ориентирани към дългосрочна защита и инвестиция. Предвид спецификата на застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, прекратяването на този вид полица на ранен етап може да доведе до неблагоприятни финансови резултати за Вас.

 

Повече информация за инвестиционните фондове, управлявани от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД може да намерите на интернет сайта на дружеството www.selectam.bg.

 

 

ЖЗК „Съгласие“ няма влияние върху развитието на стойностите на договорните фондове.