.

Сключвайки застраховка „Живот“ на кредитополучатели Вие гарантирате спокойствие и защита на Вашите дългосрочни интереси. Целта на застраховката е покриване на рискове и събития, които могат да възникнат с кредитополучателите по време на срока на изплащане на кредита и биха причинили трудности, както на Вас, като кредитополучател, така и на Вашите най – близки хора.

Застрахователната сума по застраховката е съобразена със срока и размера на Вашия кредит, както и с финансовите Ви възможности.

 

Покрити рискове по застраховка „Живот” на кредитополучатели:

  • Смърт на застрахованото лице в резултат на  злополука или заболяване
  • Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахованото лице над 85 % в резултат на  злополука или заболяване
  • Временна неработоспособност на застрахованото лице в резултат на  злополука или заболяване.

 

Покритието започва с усвояването на кредита и може да бъде от 1 до 30 г.

 

Застрахован по този вид застраховка е клиент на Кредитна институция (банка). Застраховани могат да бъдат лица на възраст от 18 до 65 г. включително. При навършване на 66 г. застрахователното покритие се прекратява автоматично. В случай, че при навършване на 66 г. срокът на кредита не е изтекъл, застрахователят може да осигури индивидуално застрахователно покритие на кредитополучателя за оставащия срок на кредита, но не повече от годината, в която кредитополучателят навършва 70 г.

 

Застрахователната сума представлява размера на остатъчната стойност на баланса по кредита към момента на настъпване на застрахователното събитие.

 

Застрахователната премия се дължи от застрахованото лице – кредитополучател. При договореност с кредитната институция, премията може да се заплаща за сметка на кредитора. Премията може да се заплаща еднократно или годишно. Годишната премия може да се заплаща и месечно към вноската по кредита. Размерът на застрахователната премия се определя по действащата тарифа на Застрахователя.

 

Застрахователната сума и застрахователната премия могат да бъдат определени в лева или в евро.

 

На Кредитната институция се изплаща остатъчната стойност на баланса по кредита към датата на смъртта/първото решение на ТЕЛК.