.

 

 

ЖЗК „Съгласие” АД Ви дава възможност за сключване на застраховка „Злополука” срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната Ви цялост. Тя Ви осигурява защита и спокойствие срещу голям кръг от застрахователни събития, предизвикани от битова или трудова злополука.

 


Продуктът предлага следните покрития:

  • Смърт в резултат на злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука

 

Към застраховка „Злополука” Компанията предлага допълнителна защита, като Вие може да изберете и добавите следните покрития:

  • Временна неработоспособност в резултат на злополука
  • Медицински разходи в резултат на злополука
  • Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука
  • Хирургическо лечение в резултат на злополука

 

Срок на застраховката – 1 година

 

Застраховани лица – лица на възраст от 14 до 70 г. Лица на възраст под 14 г. и навършени 70 г. могат да бъдат застраховани при специални условия. Не се застраховат лица с трайно загубена работоспособност над  50 %. Не се застраховат лица под  14 г. за риска „Смърт в резултат на злополука”, както и недееспособни лица.

 

Застрахователната премия е годишна и се заплаща еднократно или разсрочено по банковата сметка на Компанията или по касов път.

 

Застрахователната сума и застрахователната премия могат да бъдат определени в лева или в евро. Плащането на премията за полици в евро се извършва в лева по фиксинга на БНБ.

 

Териториалният обхват на покритите рискове по застраховка „Злополука” е цял свят.

 

Предимствата на застраховка „Злополука”  са:

  • Сигурност
  • Спокойствие
  • Финансова помощ в случай на загуба на работоспособност в резултат на злополука
Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на смърт в резултат на злополука