Групова застраховка „Злополука“ с пакетни покрития „СЪГЛАСИЕ ГАРАНТ“


Със застраховка „СЪГЛАСИЕ ГАРАНТ” Вие може да изберете един от нашите пакети „Премиум”, „Премиум +” или „Премиум голд”. Всеки пакет има точно определен лимит и точно определена застрахователна премия.

Вие може да изберете този пакет, който отговаря на Вашите финансови възможности.

 

Пакетите се предлагат в лева и в евро. Не се допускат комбинации на покритите рискове между различните пакети.

 

Покрити рискове и застрахователни суми (във валутни единици)

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

ПАКЕТ "ПРЕМИУМ"

ПАКЕТ "ПРЕМИУМ+"

ПАКЕТ

"ПРЕМИУМ ГОЛД"

Основни

Смърт в резултат на злополука, различна от трудова злополука

5 000

10 000

20 000

Смърт в резултат на трудова злополука

10 000

20 000

40 000

Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука, различна от трудова злополука


% от 5 000


% от 10 000


% от 20 000

Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на трудова злополука


% от 10 000


% от 20 000


% от 40 000

Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на професионална болест


% от 5 000


% от 10 000


% от 20 000

Временна неработоспособност в резултат на злополука над 20 до 150 дни, вкл., в застрахователния период


5 на ден


10 на ден


15 на ден

Временна неработоспособност в резултат на професионална болест над 20 до 150 дни, вкл., в застрахователния период


5 на ден


10 на ден


15 на ден

Допълнителни

Дневно плащане за болничен престой в резултат на злополука

5 на ден

10 на ден

15 на ден

Медицински разходи в резултат на злополука

до 250

до 500

до 1 000

Хирургическо лечение в резултат на злополука

% от 1 000

% от 2 000

% от 4 000


Застраховани лица: лица на възраст от 14 до 70 г.

 

Срок на застраховката: 1 година

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Териториален обхват: цял свят  

 

Информационен документ за групова застраховка „Злополука“ с пакетни покрития "СЪГЛАСИЕ ГАРАНТ"