.

Задължителна застраховка „Трудова злополука” е предназначена за предприятия, които са задължени да застраховат своите работници и служители по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”, приета с ПМС 24 от 06.02.2006 г.

 

 Застраховани лица – лица, които са работници и служители, извършващи работа в основната или спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм.

 

Покрити рискове

  • Смърт в резултат на трудова злополука
  • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука
  • Временна неработоспособнност в резултат на трудова злополука

 

Срок на застраховката – не по-дълъг от 1 (една) година и не по-кратък от 1 (един) месец.

 

Тъй като Наредбата ограничава времевото покритие на застраховката, а именно: само през време и във връзка или по повод извършената работа (съгласно чл. 55 ал. 1 от КСО), за да осигури максимална степен на защита на застрахованите лица, ЖЗК „Съгласие” АД предлага допълнителни опции срещу минимално заплащане, които Вие може да изберете:

  • Покритие за времето на отиване и връщане от работа (съгласно чл. 55 ал. 1 и ал. 2 от КСО)
  • Възможност за работодателите да осигурят по-добро покритие на застрахованите работници и/или служители за риска Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука. Може да бъде избран лимит на изплащане на обезщетение между 1 000 лв. и 10 000 лв. за всяко лице, т.е. в този случай работникът и/или служителят при временна неработоспособност ще получава обезщетение като процент от избрания лимит, а не от мБРЗ.

 

Застрахователната премия е годишна и се заплаща еднократно или разсрочено по банковата сметка на Компанията или по касов път.

 

Застрахователната сума и застрахователната премия се определят в лева.

 

Териториалният обхват на покритите рискове по Задължителна застраховка „Трудова злополука” е територията на Република България.