Петте основни принципа на финансите

  • Времето има стойност

  • Поемането на риск се възнаграждава

  • Решенията се вземат въз основа на информация

  • Пазарите разпределят ресурсите и определят цените 

  • Стабилността повишава благоденствието