ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)


Настоящата информация има за цел да осведоми лицата, които желаят да подадат сигнал или публично да оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст, за реда и начина, по който това може да се направи. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.


1.    КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ СИГНАЛ?

Сигнализиращото лице по смисъла на ЗЗЛПСПОИН следва да бъде физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

• служител или друго лице, което полага наемен труд в ЖЗК „Съгласие“ АД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

• акционер, член на Съвета на директорите или член на одитния комитет на ЖЗК „Съгласие“ АД;

• застрахователни посредници на дружеството;

• кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

• служител, когато информацията е получена в рамките на трудовото му правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване на информация за нарушение;

• всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

2.    КОИ СА ПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН?

Сигналите трябва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II, които попадат в областта на:

 1. обществените поръчки;
 2. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 3. безопасността и съответствието на продуктите;
 4. безопасността на транспорта;
 5. опазването на околната среда;
 6. радиационната защита и ядрената безопасност;
 7. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 8. общественото здраве;
 9. защитата на потребителите;
 10. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 11. сигурността на мрежите и информационните системи;
 12. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 13. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 14. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 15. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 16. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 17. трудовото законодателство.


3. НА
КОИ ЛИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАЩИТА ПО ЗЗЛПСПОИН?

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на лицата, подали сигнала, при кумулативно изпълнение на условията, посочени във Въпрос № 1 и Въпрос № 2, по-горе.

Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала; лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.


4. КАК
МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН?


4.1. Вътрешен ред за подаване на сигнали

 • писмено:

·   по имейл:   dpo@saglasielife.bg

·   по поща на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, ет. 7

 

 • Устно: 

·  на място в ЖЗК „Съгласие“ АД на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, ет. 7, след предварително уговорена среща със служителя, отговарящ за разглеждане на сигналите

·    по телефон: +359 2 933 79 26

 

Изпълнителният директор на ЖЗК „Съгласие“ АД е определил със заповед Длъжностното лице по защита на личните данни в дружеството като служител в ЖЗК „Съгласие“ АД, който да отговаря и за реда и условията за подаване и разглеждане на сигнали, съгласно чл.16 от ЗЗЛПСПОИН.

За регистрирането на сигнали ЖЗК „Съгласие“ АД използва формуляр по образец, утвърден от КЗЛД, който съдържа най-малко следните данни:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.

Писмените сигнали се подписват от лицето, подаващо сигнала и се подават чрез попълване на формуляр по образец или в свободен текст.

Устните сигнали се документират чрез попълване на формуляра от служителя, който отговаря за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише, при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на изискванията по ал. 1 на чл. 15 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.

Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.  

По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.  

В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговият Уникален идентификационен номер (УИН), както и дата на регистриране на сигнала. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН. Кореспонденцията между служителят, който е отговорен за разглеждането на сигнала и подателя на сигнала се осъществява по предварително договорен между страните начин, а ако такъв не може да се договори - по начина на постъпване на сигнала или по посочения в сигнала адрес, при спазване на изискванията на ЗЗЛПСПОИН за защита на самоличността на подателя.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация!


4
.2. Външен канал за подаване на сигнали

В случай че имате основателно предположение, че за Вас съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът можете да подадете чрез канала за външно подаване.

Централен орган за външно подаване на сигнали е Комисия за защита на личните данни.

 

5. КАКВА ЗАЩИТА ПРЕДВИЖДА ЗАКОНА ЗА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА?

Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия. Формите на ответни действия включват, но не се ограничават до уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност, изменение на мястото или характера на работата, намаляване на възнаграждението, отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа, налагане на дисциплинарно наказание, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход, прекратяване на лиценз или разрешение. В случай на нарушение на тази забрана сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

 

6. РЕЖИМ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, има единствено съответния служителят на ЖЗК „Съгласие“ АД, отговарящ за разглеждането на сигнала, при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

 

За повече информация относно правата и задълженията на задължените субекти по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН и тези на сигнализиращите лица, моля вижте Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.