Данъчни преференции за физически лица

.

















Къде се уреждат данъчните облекчения за ФЛ?

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)


Подлежат ли на данъчно облекчение вноските по застраховки "Живот" и в какъв размер?

Да, подлежат застраховките "Живот" посочени в т. 1, буква „а“ и „б“ и т. 3, буква „а“ и „б“ от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането

В размер до 10% от годишната данъчна основа


По какъв начин се ползва данъчната преференция?

Сумата от годишната данъчна основа се намалява с направените през годината вноски по застраховки "Живот" в общ размер до 10 % от тази сума (чл. 19, ал. 1)


Кога се облагат доходите от застраховки "Живот"?

С окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от застраховки "Живот", придобити на датата на обратно получаване на внесените суми за застраховки "Живот" (чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ)

Не се облагат с окончателен данък доходите от премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение (чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ)


Какви са ставките при различен срок на договора?

Данъкът за застраховка "Живот"  със срок на договора под 15 г. е 10% (чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ)

Данъкът за застраховка "Живот"  със срок на договора 15 или повече години  е 7 % (чл. 46, ал. 2 от ЗДДФЛ)