Какво представлява животозастраховането?

 

 life-insuranceЖивотозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования.

Когато купувате застраховка „Живот“, сключвате договор със застрахователна компания, която обещава да предостави на бенефициера/ите по полицата определена сума или част от нея. В замяна на това, вие правите периодични плащания, наречени премии. Премията се основава на фактори като възраст, здравословно състояние и избрани покрити рискове.

 

Сключвайки застраховка „Живот“, Вие проявявате отговорност предимно към себе си, както и към своите близки, като се подсигурявате при евентуални неприятни събития.

 

В случай на вашата смърт, застрахователят изплаща обезщетение директно на Вашите бенефициери. Те могат да използват парите за:

  • Компенсиране на пропуснатите доходи
  • Финансиране на образованието на дете
  • Изплащане на дълг на домакинството
  • Плащане на погребението и други свързани с това разходи

 

Освен това застраховката „Живот” може да бъде използвана и като средство за спестяване.

Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

 

 

Добре е, също да отбележим, че застраховките „Живот“ са насърчени от законовата уредба в България и носят данъчни облекчения за всеки, който сключи такъв договор.

 

Застраховането е механизъм за минимизиране на риска, който осигурява сигурност и дългосрочно спестяване! Да бъдем отговорни е безценно!