Защита на потребителите

.С цел осигуряване защита на потребителите на застрахователни услуги, дейността на застрахователите се регулира от:

 

 

  • Кодекс за застраховането, регламентиращ дейността на застрахователите и застрахователните посредници

  • На Европейско ниво се приемат директиви и регламенти, допълнително регулиращи начина на разпространение и минимални изисквания за предоставяне на информация на потребителите

  • Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху дейността на застрахователите и застрахователните посредници

  • Създаден е Гаранционен фонд, който гарантира вземанията по застраховките при несъстоятелност на застрахователите

  • Закон за защита на личните данни

  • Закон за мерките срещу изпирането на пари

  • Закона за защита на потребителите

В допълнение в законодателството е предвидено правото за подаване на жалби от потребителите на застрахователни услуги пред Застрахователя, Комисия за финансов надзор и други държавни органи.