Информация съгл. чл. 185, ал. 2, т. 3 от КЗ във връзка с класическа застраховка „Живот”

Съветът на директорите взе решение формираният по чл. 24, ал. 2 от Общите условия на застраховка „Живот” доход от инвестиране на математическите резерви за 2011 г. да не бъде разпределян като допълнителна доходност по застрахователните договори.