ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА „10 ГОДИНИ ЖЗК СЪГЛАСИЕ“

 

I. Предмет и общи понятия

1. Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в томбола "10 ГОДИНИ ЖЗК СЪГЛАСИЕ“, която е организирана от Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД, (наричано по-нататък Организатор).

2. Томбола "10 ГОДИНИ ЖЗК СЪГЛАСИЕ“ (наричана по-нататък Томболата) е маркетингов инструмент за стимулиране на клиенти за ползване на животозастрахователни продукти, предлагани от Организатора.

3. Участник в Томболата (наричан по-нататък Участник) може да бъде всяко физическо лице, сключило застраховка „Живот“, съгласно т. 8 от настоящите Общи условия.

4. Териториален обхват на томболата – Томболата се провежда едновременно във всички офиси на Организатора, публикувани на интернет страницата на Компанията www.saglasielife.bg, както и в офисите на Застрахователен брокер „Съгласие Инс Брокер“ и Застрахователен брокер „ЕФКО ИНС“.

5. Общите условия се разпространяват на интернет страницата на Организатора www.saglasielife.bg, като с това се считат достъпни до Участниците в Томболата.

 

II. Описание на играта. Условия за участие.

6. Период на играта от 01.03.2016 г. до 30.06.2016 г. включително.

7. Участието в томболата е обвързано със сключването на дългосрочна застраховка „Живот“, участваща в Кампания „10 години ЖЗК Съгласие“ с разсрочено плащане на застрахователната премия и за която е заплатена първа вноска.

8. Кампания „10 години ЖЗК Съгласие“ (Кампанията) представлява сключване на застраховка „Живот“ с разсрочено плащане на застрахователната премия, по които застраховки ЖЗК „Съгласие“ поема за своя сметка 10% от дължимите премии по основно покритие за първите дванадесет месеца. В кампанията участват следните видове застраховки:

    - Класическа застраховка „Живот“
    - Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (Фондполица)

    - Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, включваща инвестиционен пакет (Фондполица пакет)

9. При сключване на полицата участникът задължително трябва да предостави телефон и електронна поща за контакт.

10. В томболата нямат право да участват служители на Организатора.

11. Всеки клиент има право да сключи неограничен брой дългосрочни застраховки „Живот“, участващи в Кампанията.

 

III. Награда, срок на теглене и получаване

12. Наградите, включени в Томболата са:

     - 1 /един/ ваучер Уикенд за двама в Астера Банско Хотел&Спа. Ваучерът включва: нощувка, закуска, вечеря и специален СПА пакет: закрит басейн, парна баня и джакузи, сауна 2 броя + хамам, аквапарк, фитнес.

     - 1 /един/ ваучер на стойност 50 лв. за закупуване на стоки от магазини HomeMax.

     - 2 /два/ ваучера на стойност 20 лв. за доброволна застраховка по избор на спечелилия, сключени чрез Застрахователен брокер „Съгласие Инс Брокер“ и Застрахователен брокер „ЕФКО ИНС“.

13. На 11.07.2016 г. ще бъде проведено теглене чрез томбола, в която ще бъдат определени печелившите номера на полици.

14. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани в интернет страницата на Организатора и ще бъдат уведомени лично по телефона от служител на Организатора в срок от 2 (два) работни дни от датата на теглене на томболата.

15. Спечелилите, които не отговорят на посочените от тях телефони за контакт повече от 10 (десет) календарни дни от датата на томболата, както и ако не потърсят наградата си в срока по т.16, губят правото си върху наградата.

16. При случай по т.14 или в случай, че клиентът не желае да се възползва от наградата, на 01.08.2016 г. ще бъде проведено ново теглене чрез томбола, в която ще бъде определен новия печеливш номер на полица.

17. Наградата се получава лично от Победителя в избран от него офис на Организатора срещу представяне на лична карта в срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването по телефона.

18. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Победителя и служителя в офиса на Организатора.

19. Победителят няма право да получи паричната равностойност на наградата.

 

IV. Данни за кореспонденция с Клиентите/Победителя

20. Организаторът не проверява и не носи отговорност за верността и истинността на данните за кореспонденция, които клиентът предоставя на Организатора при сключване на застрахователен договор.

21. В случай, че Клиентът/Победителят промени номера на мобилния си телефон/телефона за връзка през Периода на играта и не е уведомил писмено за това Организатора, последният не носи отговорност за уведомяването му и връчването на наградата.

 

V. Защита на личните данни

22. Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни във връзка с играта да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на лицата само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

 

VI. Временни санкции

23. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Клиент, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави.

24. В горния случай Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Клиента, настъпили вследствие спирането и/или ограничаването на участието му в Томболата.

 

VII. Промени в Общите условия

25. Организаторът си запазва правото през периода на играта да прави изменения и допълнения на тези Общи условия, както и предсрочно да прекрати Томболата, като промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Организатора www.saglasielife.bg. Участниците следва сами да проверяват интернет страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

 

VIII. Съгласие с Общите условия

26. При сключване на застрахователната полица, ЖЗК „Съгласие“ предоставя настоящите Общи условия на Клиента. С подписа си върху тях, той декларира, че желае да участва в томболата, запознат е и приема настоящите Общи условия, включително декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат събрани, използвани и обработени от Организатора за целите на Играта и за маркетингови и рекламни цели. Със съгласието си да участва в томболата и в случай, че спечели награда от играта, клиентът се съгласява да бъде фотографиран, излъчен, показан и обявен по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без да се дължи каквото и да е било възнаграждение от страна на Организатора.