УВЕДОМЛЕНИЕ до потребителите на застрахователни услуги на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот“ и ЖЗК „Съгласие” ЕАД

.

Уважаеми клиенти,
 

На основание чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането ЖЗК “Съгласие” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица за извършено прехвърляне на застрахователен портфейл от застрахователни договори на ВЗК “Добруджа – М - Живот” в полза на „ЖЗК “Съгласие” ЕАД, а именно по класовете застраховки от Приложение № 1, Раздел I, т. 1 „Животозастраховане“ и т.2 „Застраховане за брак и раждане“  от Кодекса за застраховането.
 

Прехвърлянето е осъществено въз основа на Договор за прехвърляне на застрахователен портфейл, сключен на 10.03.2016 г. между Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот“ и ЖЗК „Съгласие” ЕАД и разрешение на КФН № 515-ЖЗ/ 12.07.2016 г.
 

Считано от 26.07.2016 г., всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените с ВЗК “Добруджа – М - Живот” застрахователни договори преминават върху ЖЗК „Съгласие” ЕАД.
 

Всички застрахователни договори запазват условията, при които са сключени. За всякакви въпроси, касаещи Вашата полица, можете да се обърнете към представителите на ЖЗК “Съгласие” ЕАД, на телефон 02/9337911, чрез www.saglasielife.bg или на адрес office@saglasielife.bg.