Собственик на капитала на ЖЗК "Съгласие" АД е "Уеб Финанс Холдинг" АД. "Уеб Финанс Холдинг" АД е публична компания, специализирала дейността си в областта на изкупуването и събирането на вземания, консултация и управление на дългови портфейли, факторинг, консултантски и информационни услуги.


"Уеб Финанс Холдинг" АД притежава значителни акционерни дялове в Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, "Тексим банк" АД, „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, "Съгласие Асет Мениджмънт" АД, "АВС финанс" АД.