Уведомление за прехвърляне на застрахователен портфейл

.

Уважаеми клиенти,
 

На основание чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането ЖЗК “Съгласие” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица за извършено прехвърляне на целия застрахователен портфейл от индивидуални и групови застрахователни договори на “Дженерали Животозастраховане” АД в полза на „ЖЗК “Съгласие” ЕАД, с изключение на договорите за комбинирана здравна застраховка с рисково покритие и спестовен елемент. Прехвърлянето е осъществено въз основа на Договор за прехвърляне на застрахователен портфейл, сключен на 03.12.2015 г. между “Дженерали Животозастраховане” АД и ЖЗК “Съгласие” ЕАД и разрешение на КФН № 122-ЖЗ/ 29.02.2016 г.

Считано от 29.02.2016 г., всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените с “Дженерали Животозастраховане” АД застрахователни договори, предмет на цитирания по-горе договор, преминават върху ЖЗК „Съгласие” ЕАД.

Считано от 01.03.2016 година ЖЗК “Съгласие” ЕАД стартира цялостното обслужване на застрахователните договори  на  “Дженерали Животозастраховане” АД по всички видове застраховки, предмет на прехвърлянето.

 

Уважаеми клиенти, 

Всички застрахователни договори запазват условията, при които са сключени, и ще продължават да бъдат обслужвани от ЖЗК „Съгласие” ЕАД с необходимото внимание, отговорност и желание за дългосрочно партньорство. 

 

За всякакви въпроси, касаещи Вашата полица, можете да се обърнете към представителите на ЖЗК “Съгласие” ЕАД във Вашия град, на телефон 02/9337911  или на адрес office@saglasielife.bg